Υπόθεση C-524/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (Ισπανία) στις 9 Ιουλίου 2019 – Investcapital Ltd κατά FE