Υπόθεση T-569/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιουνίου 2019 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen κατά EUIPO (Kordes' Rose Monique) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Kordes' Rose Monique — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Σήμα που αποτελείται από ονομασία φυτικής ποικιλίας — Βασικά στοιχεία — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)