Υπόθεση C-244/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 26ης Μαρτίου 2020 — Λάρκο Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως – Κρατικές ενισχύσεις – Εισφορά κεφαλαίου και κρατικές εγγυήσεις – Έννοια της κρατικής ενισχύσεως – Έννοια του όρου «πλεονέκτημα» – Αρχή του ιδιώτη επιχειρηματία – Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή – Υποχρέωση επιμελούς και αμερόληπτης εξετάσεως την οποία υπέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δικαστικός έλεγχος – Βάρος αποδείξεως – Έννοια της «προβληματικής επιχειρήσεως» – Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση – Ανακοίνωση περί εγγυήσεων – Προσωρινό πλαίσιο του 2011 – Ύψος των προς ανάκτηση ενισχύσεων – Υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχουν η Επιτροπή και το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)