Υπόθεση C-66/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Μαρτίου 2020 [αίτηση του Landgericht Saarbrücken (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — JC κατά Kreissparkasse Saarlouis (Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2008/48/ΕΚ – Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης – Δικαίωμα υπαναχώρησης – Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού – Απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση – Ενημέρωση που παρέχεται μέσω διαδοχικής παραπομπής σε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας)