Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη