Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ