Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)