Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o sporazumima o neizravnom poravnanju (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))