Дело C-432/09: Преюдициално запитване, отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 2 ноември 2009 г. — Airfield NV/Agicoa Belgium BVBA