Sprawa F-77/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Zink/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Dodatek zagraniczny — Pomyłka administracji skutkująca niewypłacaniem dodatku zagranicznego przez kilka lat — Akt niekorzystny — Rozliczenia wynagrodzenia nieodzwierciedlające decyzji — Artykuł 82 regulaminu postępowania — Bezwzględna przeszkoda procesowa — Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Rozsądny termin)