Sprawa T-161/19: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2020 r. – Deutsche Telekom/Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Wewnętrzny rynek łączności elektronicznej – Ceny detaliczne fakturowane konsumentom za regulowane usługi łączności wewnątrzunijne – Rozporządzenie (UE) nr 2018/1971 – Akt ustawodawczy – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność)