Κρατικές ενισχύσεις C 2/89 - Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1990 σχετικά με ορισμένα μέτρα ενίσχυσης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ιταλία (Emilia-Romagna)