Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό 2019/1685 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2019, για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 258 της 9ης Οκτωβρίου 2019)