Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) (Text s významom pre EHP) 2020/C 203/02