ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1294/2013 (05265/1/2021 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD)) Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Sprawozdawczyni: Maria Grapini