KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Schengeni infosüsteemi (SIS) uute õiguslike aluste täielikuks rakendamiseks tehtavate ettevalmistuste seisu kohta vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artikli 66 lõikele 4 ja määruse (EL) 2018/1862 artikli 79 lõikele 4