ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την πρόοδο της προετοιμασίας για την πλήρη εφαρμογή των νέων νομικών βάσεων για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861 και το άρθρο 79 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862