Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2111 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (delgivet med nr C(2020) 9302) (Text av betydelse för EES)