Sprawa C-52/13: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Odesłanie prejudycjalne  — Dyrektywa 2006/114/WE  — Pojęcia „reklamy wprowadzającej w błąd” i  „reklamy porównawczej”  — Przepisy krajowe uznające reklamę wprowadzającą w błąd i niedozwoloną reklamę porównawczą za dwa odrębne czyny niezgodne z prawem)