YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) Föredragande av yttrande: Ivo Belet