Over het webarchief van de instellingen van de Europese Unie

Inhoud

 1. Waarom archiveren we websites?
 2. Wie kan dit archief gebruiken?
 3. Wat archiveren we?
 4. Hoe werkt het?
 5. Handleiding voor websitebeheerders
 6. Verwijderingsbeleid
 7. Juridische informatie
 8. Meer informatie

Links naar het EU-webarchief blijken momenteel niet feilloos te werken.
We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Zoekt u gearchiveerde inhoud, maar vindt u niet wat u zoekt, neem dan contact op met het EU-webarchiveringsteam: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Waarom archiveren we websites?

De EU publiceert meer en meer informatie alleen nog maar op haar websites. Maar soms staat die informatie maar erg kort online, en ook de webtechnologie evolueert snel. Er kan dus informatie verloren gaan, bijvoorbeeld wanneer websites ingrijpend worden veranderd, of helemaal offline gehaald worden.

Daarom houden we sinds 2013 een webarchief bij voor alle instellingen, agentschappen en organen van de EU (hierna "de EU-instellingen").

In dit archief vindt u hun websites terug met de inhoud en vorm van een bepaald moment in het verleden. Op die manier blijft alle informatie die EU-instellingen op hun websites hebben gezet, ook beschikbaar als de originele pagina geheel of gedeeltelijk verdwenen is.

2. Wie kan dit archief gebruiken?

Het archief is voor iedereen toegankelijk en online beschikbaar. Iedereen met een internetverbinding kan het archief raadplegen en gebruiken.

3. Wat archiveren we?

De websites van de EU-instellingen. De meeste hiervan worden gehost in het europa.eu-domein en subdomeinen daarvan. Die archiveren we regelmatig.

Als een EU-instelling het vraagt, kunnen we ook tussentijds hun website archiveren, bijvoorbeeld omdat die site verdwijnt of ingrijpend gewijzigd wordt. Zo archiveren we bijvoorbeeld pagina's die voor bepaalde evenementen zijn aangemaakt.

Wat archiveren we niet?

 • Links naar externe websites. Als u in een gearchiveerde site op een link naar een andere website klikt, komt u op de actuele versie van die site terecht. Bijvoorbeeld: gaat u in ons archief naar de website van Europol, en klikt daar op een link naar de site van de Verenigde Naties (https://www.un.org), dan komt u terecht op de VN-site zoals die er nu uitziet.
 • Dynamische inhoud
 • Sociale media
 • Databanken. Dit betekent dat zoekopdrachten niet werken, net zo min als links die op zoekopdrachten gebaseerd zijn.

4. Hoe werkt het?

De websites worden vier keer per jaar gearchiveerd met behulp van een "crawler". Zo'n crawler bezoekt en kopieert automatisch alle pagina's van de geselecteerde website door alle hyperlinks te volgen, net zoals een menselijke gebruiker dat zou doen.

Daarna kunt u als bezoeker in ons archief de website raadplegen alsof de site nog online stond. Er zijn wel enkele technische beperkingen aan het archiveren met een crawler, waardoor sommige eigenschappen van de website misschien niet werken:

 • ingebouwde zoekfuncties van gearchiveerde websites
 • inhoud die alleen zichtbaar is voor wie inlogt
 • sommige navigatie-elementen, bijv. dropdown-menu's, aanvinkvakjes en kaarten
 • flash-animaties en spelletjes, streaming media en ingebedde sociale media
 • complex JavaScript
 • de POST-functie (formulieren)

5. Handleiding voor websitebeheerders

Hoe kunt u uw website klaarmaken voor archivering?

 1. Om te zorgen dat uw website goed in het archief terechtkomt, raden wij u aan om bij de bouw en het onderhoud van uw website al rekening te houden met het archiveren. Dit geldt met name voor uw homepage, omdat de crawler hier aan zijn tocht begint.
 2. Meer informatie vindt u in de Information Providers Guide.
 3. Verwijder inhoud die niet onbeperkt bewaard mag worden (of toegankelijk mag blijven). Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: intellectuele-eigendomsrechten (bijv. auteursrecht), vertrouwelijkheid, privacy, gegevensbescherming enz.
 4. Als u die informatie niet voor het archiveren kunt verwijderen, scherm deze dan voor de crawler af met robot.txt-bestanden.

6. Verwijderingsbeleid

Soms zijn er legitieme redenen om een pagina uit het webarchief te verwijderen.

Iedereen kan daartoe een gemotiveerd verzoek indienen. Stuur uw verzoek naar dit adres: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het een pagina betreft:

 • met een van de volgende soorten inhoud:
  • persoonsgegevens of gevoelige persoonlijke informatie als gedefinieerd in Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie
  • auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvoor de noodzakelijke rechten ontbreken
  • lasterlijke of obscene informatie of boodschappen
 • waarvan de inhoud ernstige en concrete administratieve problemen met zich mee kan brengen voor de eigenaar van de website
 • die te goeder trouw is gepubliceerd, maar waarvoor de omstandigheden gewijzigd zijn waardoor het nu passend is de pagina te verwijderen
 • die per abuis gepubliceerd is en om die reden nu verwijderd moet worden

7. Juridische informatie

7.1. Auteursrecht

© Europese Unie 2019

Het Bureau voor publicaties van de EU archiveert en bewaart de websites van de Europese Unie. Voor de meeste informatie op websites die via het EU-webarchief (EUWA) toegankelijk zijn, geldt het auteursrecht van de EU (of EU-instellingen, -agentschappen of -organen). De eigenaren van websites in het EUWA blijven verantwoordelijk voor de auteursrechtelijke aspecten daarvan.

Tenzij anders vermeld, mag het uit het EUWA verkregen materiaal vrij worden gereproduceerd. Dit algemene beginsel kan worden beperkt door individuele auteursrechtelijke mededelingen. Het is niet van toepassing op foto’s, video’s, muziekstukken of ander materiaal waarop intellectuele-eigendomsrechten van derden (non-EU) rusten. In dergelijke gevallen moet voor het gebruik van het materiaal toestemming worden gevraagd aan de rechthebbenden. Het Bureau voor publicaties van de EU garandeert niet dat alle inhoud van derden op passende wijze als zodanig aangeduid is.

De hierboven bedoelde toestemming geldt evenmin voor logo's en handelsmerken.

Alle vragen en verzoeken in dit verband moet u per e-mail richten aan OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Privacyverklaring

8. Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het EU-webarchiveringsteam: op-web-preservation@publications.europa.eu