Juridische mededelingen

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Disclaimer

Met deze website wil het Publicatiebureau u beter informeren over het recht, de publicaties en het beleid van de EU. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren.

Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

De informatie:

 • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
 • is niet gegarandeerd volledig, accuraat of up-to-date
 • bevat soms links naar externe websites waarover het Publicatiebureau geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt
 • biedt geen professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u een deskundige raadplegen).

Wij kunnen ook niet garanderen dat een online-document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Auteursrechtelijke verklaring

© Europese Unie, 2019

 1. Hergebruik voor commerciële of niet-commerciële doeleinden van op deze website gepubliceerde jurisprudentie, juridische en bestuurlijke documenten en data is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het beleid van de Europese Commissie op het gebied van hergebruik is geregeld bij een besluit van 12 december 2011.
 2. Op grond van dit besluit mogen algemene publicaties van de Europese Commissie hergebruikt worden, mits de bron wordt vermeld.
 3. Voor algemene publicaties van andere EU-instellingen, -organen, -bureaus en -agentschappen gelden de volgende regels:
  • Downloaden en reproductie met bronvermelding is toegestaan.
  • Als u een publicatie in een taal wilt laten vertalen die niet op deze website beschikbaar is, dient u eerst een kosteloze licentieovereenkomst te sluiten.
  • Mocht de inhoud van EU-publicaties worden opgenomen in werken die verkocht worden (ongeacht het medium), dan moet de natuurlijke of rechtspersoon die deze werken uitgeeft, de kopers voordat zij een abonnement nemen of bijdrage betalen, en telkens wanneer zij deze werken raadplegen, erop wijzen dat de informatie die afkomstig is van EU-publicaties, ook gratis in elektronische vorm verkrijgbaar is via deze website.

***

Deze algemene beginselen kunnen worden beperkt door de individuele auteursrechtelijke mededelingen. Gebruikers wordt daarom aangeraden de auteursrechtelijke mededelingen van de individuele documenten te raadplegen.

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (tekeningen, foto's, geluidsfragmenten, video's enz.) dient u vooraf toestemming van de rechthebbenden te krijgen.

De hierboven genoemde algemene toestemming geldt niet voor logo's en handelsmerken.

Vragen over het bovenstaande of over andere auteursrechtelijke kwesties in verband met hergebruik van EU-publicaties kunt u schriftelijk richten tot:

Publications Office
Access to and Reuse of Public Information
OP Portal
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax (352) 2929-42672
E-mail

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking: Registratie van gebruikers op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (PB-portaal), met inbegrip van de pagina EU-publicaties (voorheen EU Bookshop)

Verwerkingsverantwoordelijke: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, eenheid C.1, “PB-portaal”

Referentie: DPR-EC-00449

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
 3. Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
 5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 6. Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?
 7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie geven we ze door?
 8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?
 9. Contactgegevens
 10. Waar vindt u meer informatie?

1. Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te eerbiedigen. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) 45/2001.

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. U vindt hierin de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de gegevensverwerking in verband met de registratie van gebruikers op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie” (PB-portaal), met inbegrip van de pagina EU-publicaties (voorheen EU Bookshop), door eenheid C.1, “PB-portaal”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking: Het Publicatiebureau van de Europese Unie, eenheid C.1, “PB-portaal” verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de registratie van gebruikers op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, hierna het “PB-portaal” genoemd, met inbegrip van de diensten in verband met het bestellen van gedrukte publicaties op de pagina EU-publicaties.

De verwerking bestaat uit het bijhouden van een lijst met persoonsgegevens in een databank.

De gegevens worden, na anonimisering, gebruikt voor studies en/of statistische doeleinden die ten doel hebben de dienstverlening te verbeteren.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

3. Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

- de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend,

en

- u als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Rechtsgrond van de verwerking: Mandaat van het Bureau voor publicaties, Besluit 2009/496/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze gegevensverwerking verzamelt eenheid C.1, “PB-portaal”, van het Bureau voor publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

Verplichte gegevens voor een volwaardige account:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (versleuteld)

Verplichte gegevens voor een single sign-on account (gegevens afkomstig van een externe dienst zoals Facebook, Twitter of EU Login):

 • Accountnaam
 • E-mail (niet voor Twitter)
 • Voornaam
 • Achternaam

Facultatieve gegevens:

 • Telefoonnummer
 • Favoriet onderwerp
 • Soort gebruiker
 • Soort adres
 • Voornaam (kan verschillen van die onder verplichte gegevens)
 • Achternaam (kan verschillen van die onder verplichte gegevens)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres (kan verschillen van het verplichte e-mailadres)
 • Telefoonnummer
 • Soort persoon
 • Organisatie
 • Afdeling
 • Functie

Om te browsen op het PB-portaal hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit laatste is wel noodzakelijk als u wilt gebruikt wenst te maken van de aanvullende diensten van een volwaardige account, zoals “Mijn adressen”, Mijn lijsten”, “Mijn widgets”, “Mijn orders”, “Mijn profiel”, “Mijn kennisgevingen”, “Mijn notities”, "Mijn boordelingen", "Mijn zoekopdrachten" en “Mijn RSS-feeds”.

U bent ook verplicht persoonsgegevens te verstrekken als u een publicatie bestelt en naar uw huisadres laat sturen.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.1, "PB-portaal" van het Bureau voor publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, namelijk het verlenen van de gevraagde diensten. Heeft u een volwaardige account, dan kunt u desgewenst zelf uw persoonsgegevens wissen (met de optie “Account wissen”).

Zodra u drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van uw account, sturen wij u een bericht. Als u daar niet binnen een maand op reageert, wordt uw account automatisch gewist.

6. Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronisch formaat (e-mails, documenten, databankgegevens, geüploade gegevens, enz.) worden opgeslagen op de servers van de Europese Commissie of die van haar contractant ARCANIA SASU, die belast is met de verwerking van bestellingen van gedrukte publicaties. Alle verwerkingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG", Verordening (EU) 2016/679).

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen zorgen voor een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het "need-to-know"-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

We geven geen gegevens door aan anderen.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

Als "betrokkene" heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14 t/m 25, van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalde rechten, namelijk op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of op beperking van de verwerking daarvan. Voor zover van toepassing, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om uw gegevens over te dragen.

U heeft aan eenheid C.1, "PB-portaal", van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9.

Geef in uw verzoek aan op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft door de in punt 10 genoemde referentie te vermelden.

9. Contactgegevens

- Verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, eenheid C.1, “PB-portaal”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, info@publications.europa.eu.

- Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

10. Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (“DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referentie: DPR-EC-00449