YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) Föredragande av yttrande: Emilian Pavel