Zaak C-149/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Polen) op 14 maart 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu