Регламент (ЕС) 2020/2160 на Комисията от 18 декември 2020 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) (текст от значение за ЕИП)