Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1124/2008 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 795/2004, (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1973/2004, όσον αφορά τις ποικιλίες κάνναβης που είναι επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου