Γραπτή ερώτηση E-1076/08 υποβολή: Robert Goebbels (PSE) προς την Επιτροπή. Μεθοδολογία της Eurostat στον τομέα του υπολογισμού του περιφερειακού ΑΕγχΠ ανά κάτοικο