Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10125 — GBL/Canyon) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 64/01