Zaak T-19/20: Beschikking van het Gerecht van 12 februari 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love) [“Beroep tot nietigverklaring – Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk I love – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Merk bestaande in een reclameslogan – Motiveringsplicht – Artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001 – Niet-toepasselijkheid van artikel 16, lid 1, onder a), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 – Ontvankelijkheid van bewijsstukken – Artikel 97, lid 1, van verordening 2017/1001 – Onpartijdigheid – Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]