Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10079 — SARP/Suez RV Osis) (Text s významom pre EHP) 2021/C 83/02