Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2