Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, στην υπόθεση T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ανταγωνισμός — Άρθρο 81 ΕΚ — Συμφωνία περί καθορισμού των τιμών και τρόπος παρακρατήσεως προμήθειας για υπηρεσίες ανταλλαγής μετρητών — Γερμανία — Ερημοδικία)