Gevoegde zaken C-188/10 en C-189/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Strafzaken tegen Aziz Melki (C-188/10) en Sélim Abdeli (C-189/10) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Onderzoek van overeenstemming van nationale wet met zowel Unierecht als nationale grondwet — Nationale regeling die voorziet in voorrang van incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing — Artikel 67 VWEU — Vrij verkeer van personen — Afschaffing van controles aan binnengrenzen — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Artikelen 20 en 21 — Nationale regeling die identiteitscontroles toestaat in gebied gevormd door landsgrens van Frankrijk met staten die partij zijn bij overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord en op 20 kilometer van die grens getrokken lijn)