Schriftelijke vraag E-1559/05 van David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) aan de Commissie. Milieueffecten van de lozing van riolering in het meer van Albufera