Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2029, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 8655)