Υπόθεση C-597/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Βέλγιο) στις 6 Αυγούστου 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited κατά Telenet BVBA