Kommissionens beslut av den 15 april 2004 om ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1332] (2004/388/EG)