Υπόθεση T-197/20: Προσφυγή της 16ης Αυγούστου 2020 — JT κατά EUIPO — Carrasco Pirard κ. λπ. (QUILAPAYÚN)