2012/460/EL: Komisjoni rakendusotsus, 3. august 2012 , millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris Saksamaal Cloppenburgis seoses linnugripi vastu võitlemise erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 5289 all)