Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260 на Комисията от 11 февруари 2021 година за одобряване на национални мерки за ограничаване на въздействието на някои болести по водните животни в съответствие с член 226, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2010/221/ЕС на Комисията (нотифицирано под номер C(2021) 773) (текст от значение за ЕИП)