Komisjoni avaldus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/560, millega muudetakse määrusi (EL) nr 508/2014 ja (EL) nr 1379/2013 seoses erimeetmetega COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris 2020/C 138 I/01