Úradný vestník Európskej únie, L 289, 19. október 2012