Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 289, 2012m. spalis 19d