Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 289, 19 Οκτώβριος 2012