Mål C-362/19 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 mars 2021 – Europeiska kommissionen mot Fútbol Club Barcelona och Konungariket Spanien (Överklagande – Statligt stöd – Stöd som beviljats till förmån för vissa professionella fotbollsklubbar – Artikel 107.1 FEUF – Begreppet ”fördel” – Stödordning – Förordning (EU) 2015/1589 – Artikel 1 d – Nedsatt skattesats – Ickevinstdrivande enheter – Mindre gynnsamt skatteavdrag – Av betydelse – Anslutningsöverklagande – Artiklarna 169 och 178 i domstolens rättegångsregler)