Druhé zmenenie a doplnenie Vnútorného poriadku EHSV schválené na plenárnom zasadnutí dňa 31. marca 2004