Komisijos sprendimas 2008 m. gruodžio 8 d. dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7803) (Tekstas svarbus EEE) (2008/941/EB)