ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 802/98 του Andre LAIGNEL προς την Επ τροπή. Πρωτοβουλία μείωσης του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες εβδομαδιαίως σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαiκής Ένωσης