Κρατικές ενισχύσεις (Άρθρα 92 ως 94 της συνθήκης ΕΟΚ) — Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους, πλην των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, αναφορικά με ένα σχέδιο της ιταλικής κυβερνήσεως να χορηγήσει ενίσχυση, κατ' εφαρμογή του νόμου αριθ. 46/82 (Ταμείο για την Καινοτομία), σε μια επιχείρηση του τομέα της χημικής βιομηχανίας που διαθέτει εγκαταστάσεις τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο της Ιταλίας και παράγει τεχνητά πολυμερή