2011/830/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 december 2011 betreffende de begunstigde landen die vanaf 1 januari 2012 in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9044)